ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2561 พิมพ์
เขียนโดย khomkrit   
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2017 เวลา 13:46 น.

 

ชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 133 126 259
มัธยมศึกษาปีที่ 2 147 108 255
มัธยมศึกษาปีที่ 3 112 106 218
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 392 340 732
มัธยมศึกษาปีที่ 4 66 111 177
มัธยมศึกษาปีที่ 5 45 63 108
มัธยมศึกษาปีที่ 6 69 56 125
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 180 230 410
รวม 572 570 1142
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2018 เวลา 07:15 น.